آهن اطلس ارزانترین شرط بندی را برای سنگ معدن ارائه می دهد