چگونه tumble dryer vent hose extension را وصل می کنیم